Jëlël


 


Abdou Guité Seck:
Jëlël
AGS Music, 2012
CD / download


Track titles:
1. Dund Day Wees
2. Làmb Ji
3. Jëlël sa Njël
4. Cheikh Amar
5. Mes parents
6. ASHIR